sözleşme | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
 • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
 • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
 • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

sözleşme

 1. Sözleşmede İcra daireleri

  Sözleşmeden dolayı alacağını alamayan taraf borçlu tarafın ikametgahında icra dairelerine başvurabilecektir
 2. Sözleşmede Asliye Hukuk Mahkemeleri

  Sözleşme ticari sözleşme niteliğini taşımıyor ise ihtilaf halinde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Yer olarak yetki ise davalının ikametgahı veya sözleşmenin yapıldığı yer mahkemeleri yetkilidir.
 3. Sözleşmede Asliye Ticaret Mahkemeleri

  Taraflar arasında yapılan sözleşme ticari sözleşme ise bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda iş bölümü yetkisi nedeni ile Asliye ticaret Mahkemeleri görevlidir. Yer olarak yetki ise davalının ikametgahı veya sözleşmenin yapıldığı yer mahkemeleri yetkilidir.
 4. Sözleşmede Fesih

  Borçlar kanununda fesih şu şekilde düzenlenmiştir.1.Karşılıklı taahhütleri içeren bir sözleşmede, iki taraftan biri borcunu yerine getirmekte gecikirse, diğer taraf borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir. Bu mehil zarfında borç ifa edilmez ise, alacaklı her...
 5. Sözleşmede MÜCBİR SEBEP

  Mücbir sebep deyimi çok defa kaza ile eşanlamda kullanılır.Mücbir sebep ile kaza, görünüş ve nitelik itibariyle farklı değildirler. Örneğin yangın olayı hem kaza hem de mücbir sebep olarak ortaya çıkabilir. Aradaki fark daha çok olayın meydana geliş şekli ve şiddet derecesi ile ilgilidir. Öyle...
 6. Sözleşmede 18

  Akit yapıldıktan sonra meydana gelen yangın, ithal yasağı, grev, boykot, vs. gibi sebeplerle ifanın imkansız hale gelmesinde kaza rol oynamaktadır.
 7. Sözleşmede KAZA

  Borçluya ait bir davranışın etkisi altında meydana gelen bir olay dahi, kaza niteliği taşıyabilir. Yeter ki böyle bir fiil işleyen borçlu kusurlu olmasın
 8. Sözleşmede KUSURSUZ İMKANSIZLIK

  Genel Kural:İfanın imkansız hale gelmesinde borçlunun kusuru yoksa, borç sona erer.Borçlu sorumluluktan kurtulur.Borçluyu borçtan kurtaran bu imkansızlık, temerrütten önce gerçekleşen imkansızlıktır. Borçlu temerrüde düştükten sonra, ifanın imkansız hale gelmesinde hiçbir kusuru bulunmasa bile...
 9. Sözleşmede Force Majuore

  Borçlunun borcu ihlal etmesine mutlak olarak kaçınılmaz şekilde sebep olan harici olaydır. Borçlu borcun ifa edilmemesinin mücbir sebepten kaynaklandığını ispat ederse, borçlu kusuru bulunmadığını ispat etmiş olur ve borcun ifa edilmemesinden sorumlu olmaz. Mücbir sebep, alacağı tedbirle hiç...
 10. Sözleşmede HASARIN GEÇMESİ

  11 nisan 1980 tarihli milletlerarası emtia satışları hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi(Viyana), hasarın geçişi ile farklı esaslar belirlemiştir. Bunlar: 1.Hasarın alıcıya geçmesinden sonra meydana gelen ziya ya da bozulma, onu(alıcıyı), bu olaylar satıcının fiilinden ileri gelmiş...
 11. Sözleşmede Hasar

  Sözleşmenin yapılmasından satım konusu malın teslimine kadar geçen sürede, satıcının elinde olmayan nedenlerle malın ya tümü ile yok olması yada değerini azaltacak derecede kötüleşmesi ve zarara uğraması ve bu nedenle de satım konusu malın alıcıya teslim edilmesinin olanaksız hale gelmesi ya da...
 12. Sözleşmede Garanti

  Kural olarak satıcı alıcının açık talimatı olmadıkça, satılanı sigorta ettirme zorunluluğunda değildir Ancak bu hususta icabında alıcıdan talimat istemelidir. Teamül veya iyi niyet kuralları gereği satıcının satılanı kendiliğinden sigorta ettirme zorunda olacağı durumlarda gerçekleşebilir...
 13. Sözleşmede Gecikme Cezası

  Gecikme cezası hem satıcı hem de alıcı açısından söz konusu olabilir. BK 187-188 de ticari sözleşmelerdeki gecikme cezasının özellikleri şu şekilde belirlenmiştir; 1.Kesin vadeli işlem karinesi: Ticari muamelelerde teslim için bir zaman tayin edilmiş ise teslimin o gün yapılması veya borcun ifa...
 14. Sözleşmede Malın Sevki

  Satılan, ifa zamanında akdi veya kanuni ifa yerinden başka bir yerde bulunuyorsa satıcının onu ifa yerine göndermesi asli bir borcudur. Fakat alıcı ifa yerinden başka bir yerde bulunabilir ve satıcı ile aralarındaki sarih veya zımni bir anlaşma yahut teamül gereğince satılan şeyi gönderme borcu...
 15. Sözleşmede Mal Bedel

  Alıcının karşı edim olarak ödemeyi taahhüt ettiği bir miktar paradır. Bir mal bedeli kararlaştırılmamışsa satım yoktur. Satımda belirli fiyat mutlaka bir miktar paradır. Mal bedeli Türk Parası veya yabancı para üzerinden karalaştırılabilir. Bu günkü döviz mevzuatı karşısında artık satım parasını...
 16. Sözleşmede Anlaşma

  Satım sözleşmesinin tamam olabilmesi için alıcıyla satıcının karşılıklı olarak malla paranın hak satımı söz konusuysa hakla paranın değiştirileceği konusunda anlaşmaları gerekir. Bu koşulun da tamamlanmasıyla satım sözleşmesi kurulmuş olur.Yukarda saydığımız üç temel öğe tamamlanmışsa satım...
 17. Sözleşmede Satış Parası

  Mal karşılığı verilecek bedelin bir miktar paradan oluşması gerekir. Eğer mal karşılığı para değil de mal veriliyorsa o zaman satımdan değil trampa sözleşmesinden bahsedilir. Sözleşmeyi yaparken tarafların ille de satış parasının miktarını kesin olarak belirtmeleri gerekmez. Fakat taşınmaz...
 18. Sözleşmede Satılan mal

  Satım sözleşmesini oluşturan bir mal olmalıdır. Parasal değeri olmayan yada başkalarına devredilemeyen şeyler kişilik haklarına giren değerler eşya niteliği de taşısa da satımın konusunu oluşturamazlar. Bu sözleşmenin konusu malın, sözleşmenin yapıldığı sırada, ileride var olması yada satıcının...
 19. Sözleşmede Taraflar

  Bu sözleşmelerde taraflar alıcı ve satıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Karşılıklı olarak alıcının ve satıcının birbirlerine karsı borçları bulunmaktadır. Alıcının borcu borç konusu edimi yerine getirmek ve satıcının borcu borç konusu şeyin mülkiyetini karsı tarafa geçirmektir Bir sözleşmede kaç...
 20. Sözleşmede Dönme cezası

  Sözleşmedeki tarafların anlaşarak serbestçe veya her birine veya sadece bir tarafa belli bir bedel ödemek şartıyla serbestçe sözleşmeden dönme hakkını tanıyabilirler. İşte buna dönme cezası denilmektedir. Cezai şart borçluya borcuna uygun davranmaya sevk edici bir rol oynarken dönme cezası...
 21. Sözleşmede Seçimlik cezai şart

  Bazı sözleşme cezaları asıl borcun ifası ile birlikte değil bu borcun ifasından vazgeçilerek bunun yerine istenebilir. Burada BK 158 uygulama alanı bulur.Buna göre hem cezanın ödenmesi hem de asıl borcun ödenmesi istenemez. Ancak bu hüküm emredici, kesin değildir. Taraflar aralarında...
 22. Sözleşmede Alacaklılar Arasında Teselsülün Hükümleri

  a-Alacaklılardan her birinin borcu talep ve kabul edebilmesi.b-Alacaklıların tasarruf yetkisi ( Borçluların bir alacaklıyla anlaşarak bazı şartları değiştirebilmesi. Ancak bu sadece o alacaklıyı bağlar)c-Alacağın teminatı:Bir alacaklı lehine tesis edilen rehin veya kefalet sadece o alacaklıya...
 23. Sözleşmede Borçlunun Durumu

  a-Borçlunun ifa yükümlülüğü ve borçtan kurtulması. Borçlunun alacaklıyı seçme hakkı vardır ve hangi alacaklıya öderse ödesin borçtan kurtulur. b-Borcun hükümsüzlük sebebine dayanma: Şahsına ve borca ilişkin hükümsüzlüğü her bir alacaklıya karşı ileri sürebilmektedir. c-Borçlunun dilediği...
 24. Sözleşmede İradi Temsil

  Temsil olunanın irade beyanına dayanan temsile iradi temsil denir. Temsilin dayanak ve kaynağı hukuki muameledir. BK’ nın düzenlediği temsil genelde iradi temsildir. Mümessil hukuki muameleyi yaparken başkası adına hareket ettiğini karşı tarafa bildirmeli, bunu beyan etmelidir. Temsil olunanın...
 25. Sözleşmede Dolaylı Temsil

  Dolaylı temsil ise kısaca kendi adına başkasının hesabına hareket etmeyi içerir. Sözleşmeden doğan haklar ve borçlar önce mümessilde daha sonra ikinci bir işlemle temsil olunana devir ve nakledilir
 26. SÖZLEŞMEDE TEMSİL

  Bir kimsenin hüküm ve sonuçları başka bir sahsın hukuki alanında doğmak üzere o sahsın ad ve hesabına hukuki muamele yapma yetkisine temsil denir. Yapılan muamelelinin tarafı doğrudan doğruya temsil olunan kişidir. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarda (evlenmek) temsil uygulanmaz. Temsil yetkisi...
 27. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELER

  Şekil özellikle şekil zorunluluğunu öngören hukuk normunun koruma amaç ve alanı özel koruma ve genel koruma amaç ve alanı olmak üzere ikiye ayrılır. Özel korumanın amacı tarafların menfaatini korumaktır. Genel korumaya ise taraflarındışındaki üçüncü kişilerin menfaati girdiği gibi kamu menfaati...
 28. Sözleşmede Kabul

  Yapılan bir icaba karşılık muhatap tarafından icabı yapana yöneltilen ve sözleşmeyi yapma arzusunu kesin olarak ifade eden irade beyanıdır. Muhatapça yapılan ve sözleşmenin icaba uygun olarak kurulmasına onay veren irade açıklamasına kabul denilir. Bu kabul beyanı, icapta bulunana ulaşmadan önce...
 29. Sözleşmede İcap

  a-Bir sözleşmeyi meydana getirmek amacıyla bir şahsın teklifini ihtiva eden ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır. İcap sözleşmede alacaklı olan şahıs tarafından yapabileceği gibi borçlu olacak kişi tarafından da yapılabilir. İcap ve kabulü ayırmada en önemli şey onu yapanın şahsı değil...
 30. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

  Sözleşme kavramını izah ederken verilen tarif göz önünde tutulursa bir sözleşme kurulabilmesi için iki veya daha çok şahsın bir hukuki sonuç meydana getirmek üzere karşılıklı irade beyanında bulunmaları ve bu halde beyanların birbirine uygun olması gerektiği anlaşılmıştır Bir tarafın karşı...
Google ads alanı